Mäntyseinä
5 routes on 6 topos
Portti
0 route on 0 topo
Mänty
0 route on 0 topo
Laboratorio
3 routes on 2 topos
Pilari
2 routes on 0 topo
Juna
5 routes on 3 topos
Louhos
1 route on 2 topos
Ylävahtimestari
30 routes on 18 topos
Alavahtimestari
11 routes on 6 topos
Spigolo
1 route on 0 topo
Cowboy
3 routes on 2 topos
Kirkollinen
4 routes on 2 topos
Konttori
4 routes on 3 topos
Kalotti
13 routes on 6 topos
Pihlajamäki
General marker for the crag