Boa
4 Sport
Tarantella
4+ Traditional at Kiipeilysektori
Reppuli
3 Traditional at Kiipeilysektori
Örkki
4 Traditional at Kiipeilysektori
Python
4 Sport at Kiipeilysektori
Kyy
4 Sport at Kiipeilysektori
Slab No.01
4+ Partially bolted at Right sector
Slab No.03
4+ Sport at Right sector
Slab No.04
4 Traditional at Right sector
Slab No.06
4+ Sport at Right sector
Slab No.07
3+ Sport at Right sector
Unnamed
5+ Sport at Kiipeilysektori
Unnamed
5+ Sport at Kiipeilysektori