Fredo, ss
V3 Boulder at Kafeneio
Frapes, ss
V1 Boulder at Kafeneio
Ellinikos, ss
V1+ Boulder at Kafeneio