Stilig
1 route on 1 topo
Rasputin
3 routes on 2 topos
Blockbuster
8 routes on 3 topos
Highbaaall
5 routes on 4 topos
Roof Wrestler
6 routes on 5 topos
Teaser
7 routes on 1 topo
Y
2 routes on 0 topo
X
2 routes on 0 topo
Parking space
Crag X
General marker for the crag