Änkänen
7 routes on 0 topo
Torppikulma
13 routes on 4 topos
Hakakallio
6 routes on 0 topo
Linnakallio
10 routes on 3 topos
Kurjenkallio
3 routes on 0 topo
Paha solu
1 route on 0 topo
Paha Kurki
8 routes on 2 topos
Muuri
0 route on 0 topo
Katin kulta
2 routes on 0 topo
Kovero
7 routes on 3 topos
Kivi
0 route on 0 topo
Lentäjäntyttärenpoika
4 routes on 1 topo
Tuulos
General marker for the crag