Routes on Tinos - Tinovo

23 boulder

We like Tinos - Tinovo

George Papageorgiou • about 2 years ago
New hidden blocks under the trees...
Antonios Sovantzis • about 2 years ago
Vag Dial • almost 2 years ago

Activities on this crag