Santa Massenza
26 routes on 1 topo
Due Laghi
8 routes on 1 topo
La finestra
20 routes on 1 topo
Climax
34 routes on 2 topos
Giardino delle occasioni perdute
20 routes on 1 topo
Cemetery car park
Santa Massenza car park
Santa Massenza
General marker for the crag