Skały przed Dolinką
12 routes on 5 topos
Sektor Ippon
24 routes on 8 topos
Dolinka
89 routes on 35 topos
Hyde Park Korner
34 routes on 13 topos
Pośrednia Góra
General marker for the crag