Parete Stoppani
1 route on 3 topos
Parete Stoppani
General marker for the crag