Pirkko
4 routes on 3 topos
Ojanpohja
5 routes on 3 topos
Pohjakosketus
4 routes on 2 topos
Parking space
Parking space
Kuurmanpohja
General marker for the crag