Seinä
9 routes on 2 topos
Tree Amigos
4 routes on 3 topos
Lakikivi
2 routes on 1 topo
Huu. vuori
General marker for the crag