Elektro-veggen
4 routes on 0 topo
Einvikfjellet
15 routes on 0 topo
Sandmælen
37 routes on 0 topo
Flygelet
1 route on 0 topo
Flatanger Hanshelleren
70 routes on 7 topos
Oppvarmningsveggen
9 routes on 0 topo
Boulder
0 route on 0 topo
Valkeveggen
0 route on 0 topo
Dalen nedre
0 route on 0 topo
Kvernhusskaret
0 route on 0 topo
Dalen övre
15 routes on 0 topo
Flatanger
General marker for the crag