EPOS Fylis
27 routes on 2 topos
Parking area for Mirki Varasova, EPOS Fylis and Pigi Avrami
EPOS Fylis
General marker for the crag