Taket
2 routes on 1 topo
Lammelår
1 route on 1 topo
Bare molte
2 routes on 1 topo
Drakespringeren
3 routes on 2 topos
Lønsjbulderen
6 routes on 1 topo
Valdresbamsen
3 routes on 1 topo
Parking
Eidetindsura
General marker for the crag