Rycha
V0+ Boulder at Linia eNN-ergetyczna
ElEkt
V3 Boulder at Linia eNN-ergetyczna
GolGota
V4+ Boulder at Linia eNN-ergetyczna
Mantel
V1+ Boulder at Linia eNN-ergetyczna
Obelix
V3+ Boulder at Linia eNN-ergetyczna
Nora
V3+ Boulder at Linia eNN-ergetyczna
Pebel
V1 Boulder at Linia eNN-ergetyczna
Iskra
V0- Boulder at Linia eNN-ergetyczna
Shmira
V0+ Boulder at Linia eNN-ergetyczna
Robin
V0 Boulder at Linia eNN-ergetyczna
Dziura
V1+ Boulder at Linia eNN-ergetyczna