Wymyk taternicki SD
V6 Boulder at Kapa
Kantem dahu
V8 Boulder at Kapa
Spooky
V4+ Boulder at Kapa
Poroprost
V1+ Boulder at Kapa
PrzezPorost
V3 Boulder at Kapa
Robbin
V3+ Boulder at Kapa
Światło Mazowsza
V4+ Boulder at Kapa
Jestem hardkorem
V6 Boulder at Kapa
KL Grubas
V9 Boulder at Kapa
Wymyk taternicki HE
V5+ Boulder at Kapa
Orca
V7 Boulder at Kapa
Kurwy wędrowniczki
V5 Boulder at Kapa
Big Mustafa Project
? Boulder at Kapa
KL Bobas
V5+ Boulder at Kapa
Project
? Boulder at Kapa
Chudy, zły i brzydki
V7 Boulder at Kapa
Mute Mate
V8 Boulder at Kapa
Kl Bobas SD
V6 Boulder at Kapa
Tuptuś
V2 Boulder at Kapa
MG 97
V3 Boulder at Kapa
MG 96
V1+ Boulder at Kapa
MG 95
V1+ Boulder at Kapa
Mustafa Mały
V7 Boulder at Kapa
Klamiak
V3 Boulder at Kapa
BUL
V3+ Boulder at Kapa
Sakrum
V2 Boulder at Kapa
Ząbek
V1 Boulder at Kapa
Jest jak jest
V1+ Boulder at Kapa
Będzie jak będzie
V3 Boulder at Kapa
Tuptuś SD
V12 Boulder at Kapa
Klocek
V3+ Boulder at Kapa
Jogi
V2 Boulder at Kapa
Bubu
V3+ Boulder at Kapa
Puma
V1+ Boulder at Kapa
Dzikor
V1 Boulder at Kapa
Pucuś
V3+ Boulder at Kapa
Tuptuś right
V12 Boulder at Kapa
Dookoła śwata
V7 Boulder at Kapa