Eteläseinä
32 routes on 12 topos
Pieskarete
1 route on 1 topo
Pohjoisseinä
1 route on 2 topos
Ukko
2 routes on 1 topo
Pieskeri
General marker for the crag