Pitsos
2 routes on 1 topo
Boulder #12
3 routes on 2 topos
Boulder #18
1 route on 1 topo
Fapouhtas
7 routes on 3 topos
Boulder #14
3 routes on 1 topo
Akrovatis
2 routes on 1 topo
Boulder #4
2 routes on 1 topo
Boulder #3
1 route on 1 topo
Melekounia
6 routes on 1 topo
Boulder #7
2 routes on 1 topo
Totem
4 routes on 3 topos
Boulder #6
1 route on 1 topo
Boulder #8
2 routes on 2 topos
Boulder #9
1 route on 1 topo
Boulder #10
3 routes on 2 topos
Boulder #11
1 route on 1 topo
Faith
3 routes on 1 topo
Arete
1 route on 1 topo
Amazona
4 routes on 3 topos
Mt Penteli, Radar
General marker for the crag