Talneeme rahn
2 routes on 3 topos
Eerikukivi
11 routes on 4 topos
Tulekivi
6 routes on 2 topos
Kultusekivi
0 routes on 0 topos
Boulder #4
3 routes on 4 topos
Boulder #3
3 routes on 1 topo
Aegna
General marker for the crag