I+ loinen (kaukaisin sektori)
5 routes on 5 topos
Kallio ( ilta-auringossa)
6 routes on 5 topos
Kiikkuva kivi
2 routes on 3 topos
Lastenkivi
3 routes on 1 topo
Metsurin vapauttama
6 routes on 3 topos
Saranakivi
9 routes on 5 topos
Sound of Silence
6 routes on 5 topos
Tanssikivi
1 route on 1 topo
Yöpymis kivi (montun kautta lähestyminen voi olla kostea)
3 routes on 2 topos
KTM kaukoparkki. n. 2.4 KM PERILLE
Parking space
Parking space
KTM (Karhuntaponmaa)
General marker for the crag