Black Rhino
4 routes on 0 topo
Supercrack
9 routes on 0 topo
Black Rhino
General marker for the crag