Sirkus
8 routes on 3 topos
Jätinkivi
6 routes on 5 topos
Mummolanranta
General marker for the crag