Stones overview Ushi
Photographer: Klimchenko Uliya, added by Vasily Chernov over 9 years ago