Ilya Kazennov on Parquet 7A Triangular lake (Boulder)
Photographer: Vano Malakhov, added by Pavel Peskin almost 9 years ago