Doroga domoy, 7b+ Аrskiy kamen'
Photographer: Mikhail Smetanin, added by Artem Zaverukha over 1 year ago