Alakivi
0 routes on 1 topo
Yläkaltsi
2 routes on 1 topo
Viss. Vuori
General marker for the crag