Boulder #1
12 routes on 6 topos
Luola
0 route on 0 topo
Boulder #2
3 routes on 2 topos
Boulder #4
5 routes on 2 topos
Boulder #3
1 route on 1 topo
Ettei tuki tietä pellolle
Vehmaa
General marker for the crag