Karkee kaveri
1 route on 1 topo
Touhukivi
9 routes on 8 topos
Voimalinjan alla
Touhukivi
General marker for the crag