Kallio
1 route on 1 topo
Takavirranvuori
General marker for the crag