Minnas vägg
2 routes on 1 topo
Mörkös hjärta
18 routes on 7 topos
Vildsvinet
2 routes on 1 topo
Vildhunden
1 route on 1 topo
Korridoren till taket
1 route on 1 topo
Sebbes tak
5 routes on 3 topos
Tabors berg
General marker for the crag