Routes on Siikakoski

9 boulder

We like Siikakoski

Heikki Liukkonen • almost 3 years ago
Sami Romppainen • almost 6 years ago
A few boulders with variety rock quality. There might be still potential left..
Simo Puonti • almost 3 years ago

Activities on this crag