Zuby thumbnail
Zuby
6C Boulder at Shamanskiy
Larga thumbnail
Larga
6B+ Boulder at Shamanskiy
Project thumbnail
Project
? Boulder at Shamanskiy
Volk thumbnail
Volk
7B Boulder at Shamanskiy
Project thumbnail
Project
? Boulder at Shamanskiy
Pes thumbnail
Pes
7B Boulder at Shamanskiy
Serp thumbnail
Serp
6A Boulder at Shamanskiy
Project thumbnail
Project
? Boulder at Shamanskiy
Mysh' thumbnail
Mysh'
5+ Boulder at Shamanskiy
Tireks thumbnail
Tireks
? Boulder at Shamanskiy
Project 4 thumbnail
Project 4
? Boulder at Shamanskiy