Scala San Giorgio
22 routes on 2 topos
parking Scala san Giorgio
Scala san Giorgio
General marker for the crag