Sarnia Skała i Ambona
15 routes on 0 topo
Sarnia Skała
General marker for the crag