Złomowiskowa
12 routes on 2 topos
Oblak
8 routes on 2 topos
Samotny Kamień
15 routes on 4 topos
Oblak
0 route on 1 topo
Przełom Marcinka
18 routes on 5 topos
Nad Studnią
11 routes on 2 topos
Schodki
15 routes on 3 topos
Bloki pod Rozległą
6 routes on 2 topos
Bloki pod Hersztem
1 route on 0 topo
Goryl
5 routes on 2 topos
Zbój Madej
2 routes on 1 topo
Duża Ściana
3 routes on 1 topo
Dziób
3 routes on 2 topos
Grzybek
7 routes on 4 topos
Omszała
1 route on 1 topo
Grzybnia
1 route on 1 topo
Wulkan
17 routes on 7 topos
Skały Poniżej Gródka
10 routes on 5 topos
Gródek
17 routes on 6 topos
Rożek
5 routes on 2 topos
Strzelnica
23 routes on 5 topos
Aligator
17 routes on 6 topos
Sokoli Grzbiet
5 routes on 2 topos
Plemnik
0 route on 0 topo
Parking space
Parking for Strzelnica sector
Parking space
Czarnorzeki - Bouldering Topos
General marker for the crag