Setor La Ola Parquinho
10 routes on 2 topos
Setor da Rua
17 routes on 2 topos
Setor Bonsai
19 routes on 6 topos
Setor Escondido
3 routes on 1 topo
Setor da Aresta
6 routes on 2 topos
Pracinha de Itacoatiara
General marker for the crag