Routes on Palestra Sassias (San Giacomo)

16 sport

We like Palestra Sassias (San Giacomo)

Activities on this crag