Mauren venstre thumbnail
Mauren venstre
6A Boulder at Øykhagen 3
Mauren høgre thumbnail
Mauren høgre
5+ Boulder at Øykhagen 3
På Huk thumbnail
På Huk
6C Boulder at Øykhagen
Tømmerrenno thumbnail
Tømmerrenno
6A Boulder at Øykhagen
Han knakk thumbnail
Han knakk
6C+ Boulder at Øykhagen
Batman thumbnail
Batman
5 Boulder at Øykhagen 1
Manteldriten thumbnail
Manteldriten
6B Boulder at Øykhagen 2