Hard rock
4 routes on 1 topo
Mastodontti
10 routes on 2 topos
Niuva
General marker for the crag