Kubinka
11 routes on 0 topo
Kapliczka
17 routes on 0 topo
Złotówka
26 routes on 1 topo
Groszówka
6 routes on 0 topo
Skała z Krzyżem
17 routes on 1 topo
Skała z Krzyżem - main wall
16 routes on 1 topo
Pośredniok
5 routes on 0 topo
Dymniok Szary
11 routes on 1 topo
Dymniok Biały
10 routes on 1 topo
Nielepice
General marker for the crag