El Viento
4 routes on 0 topo
El Zako
3 routes on 1 topo
Neunkirchen
General marker for the crag