Złoty widok
22 routes on 12 topos
Lewe Kociołki
38 routes on 23 topos
Okruszek
5 routes on 1 topo
Sarna
2 routes on 1 topo
Michłowice - Kociołki
General marker for the crag