Taket
5 routes on 5 topos
Kluster3
0 route on 0 topo
Block6
0 route on 0 topo
Block5
0 route on 0 topo
Block3
0 route on 0 topo
Det stora sammanträffandet
1 route on 1 topo
Betraktaren
14 routes on 5 topos
Sångfest
1 route on 1 topo
Kluster2
0 route on 0 topo
Block1
0 route on 0 topo
Kluster1
0 route on 0 topo
Ljusne
General marker for the crag