boulder#6
3 routes on 2 topos
boulder#7
5 routes on 2 topos
boulder #5
2 routes on 1 topo
Boulder #2
2 routes on 1 topo
boulder #4
2 routes on 1 topo
Boulder #3
3 routes on 1 topo
boulder #1 (submarine)
2 routes on 1 topo
Lailias korifogrami (BETA)
General marker for the crag