Kouri-kaupat
6C Boulder at Kopkivi
Kansallisanti
6A+ Boulder at Kopkivi
Otto Hjelt
6A+ Boulder at Kopkivi
Kopkop
5+ Boulder at Kopkivi
Kourin Penaa
6C Boulder at Kopkivi
K-pankki
7A+ Boulder at Kopkivi
Löysä raha
4+ Boulder at Kopkivi
Kun Pentti kourii
7A Boulder at Kopkivi