Keine Spitzkoppe
1 route on 0 topos
Diamond's sector
2 routes on 2 topos
Kleine Spitzkoppe
General marker for the crag