2-kivi
6 routes on 2 topos
Flag Pole
18 routes on 4 topos
Rock City
4 routes on 3 topos
Kinder
1 route on 1 topo
Takamuuri
3 routes on 1 topo
Haukka
7 routes on 2 topos
Perinne
17 routes on 6 topos
Kärsämäki
General marker for the crag