Pöheikkö
4 routes on 1 topo
Karhulammen kivi
17 routes on 4 topos
2 cars max, don't block the road
Karhulammen kivi
General marker for the crag