Smoczy Blok
7 routes on 1 topo
Blok pod Krowią
10 routes on 0 topo
Krowia Turnia
12 routes on 1 topo
Kursowa 1
11 routes on 1 topo
Słoneczna Turnia
3 routes on 1 topo
Kursowa 2
13 routes on 2 topos
Eigerek
7 routes on 2 topos
Kursowa 3
17 routes on 2 topos
Prawe Zamczysko
2 routes on 1 topo
Kamieniec
General marker for the crag