Import
3 routes on 1 topo
Vasikka 2
3 routes on 1 topo
Pelkkää Kuitua
2 routes on 1 topo
Sheep 'n' crack
6 routes on 1 topo
Vasikka
4 routes on 1 topo
Secret Cubby hole
2 routes on 1 topo
Ravens Corner
1 route on 1 topo
A like
3 routes on 1 topo
Iso Vasikkasaari
General marker for the crag